کانون حامی کودک ولی عصر عج

گزارش بدرفتاری با کودکان –

لطفا برای تماس مستمر با کانون و استفاده از امتیاز های عضویت با مراجعه به گزینه ثبت نام ، نام نویسی کنید.

کودکان مورد بدرفتاری از جمله کودکان نیازمند حمایت هستند.

این کودکان شامل کودکانی می شوند که در خانواده، مدرسه و یا مراکز نگهداری و
خدمت رسانی مورد بدرفتاری جسمی، روانی، جنسی و یا بی توجهی شدید قرار گرفته اند.

گزارش کنندگان می توانند با نام اصلی و یا نام مستعار خود گزارش را ارائه نمایند. گزارش می تواند از طریق تلفن، پست و یا سایت کانون ارائه شود.

ضروری است تا بیشترین اطلاعات در مورد کودک، محل زندگی یا تحصیل، نحوۀ بدرفتاری مشاهده شده و شکل برقراری ارتباط با کودک، خانواده و یا مراقبین در اختیار کانون قرار گیرد، ضمنا این مرکز کودکانی را تحت حمایت قرار می دهد که ساکن استان یزد باشند.

این اطلاعات به صورت کاملا محرمانه جهت پیگیری موضوع مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پیگیری امر با در نظرگرفتن مصالح کودکان و با استفاده از تجارب غنی موجود برنامه ریزی خواهند شد. همکاری گزارش کننده با کانون جهت پیگیری و کسب نتیجۀ مطلوب ارزشمند خواهد بود.

در صورت تمایل گزارش کننده کانون وضیفه خود می داند تا نتایج پیگیری را به اطلاع برساند.

نام و نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی مستعار

پست الکترونیک

شماره تلفن

آدرس

 ضرورت دریافت نتایج پیگیری

پیغام