کانون حامی کودک ولی عصر عج

پروژه های در دست اجرا

  • شناسایی کودکان نیازمند حمایت،
  • توسعه شبکۀ داوطلبان وآموزش آنها،
  • همکاری با تشکل های غیر دولتی فعال در حوزۀ خانواده و کودک،
  • همکاری با نهادهای دولتی در حمایت از حقوق و رفاه کودکان،
  • توسعه و به روز نگه داشتن سایت کانون،
  • حمایت از کودکان محروم نیازمند حضور در مهدهای کودک،
  • حمایت از نیازهای تحصیلی و مشاوره ای کودکان،
  • پیگیری موارد گزارش شده از بدرفتاری با کودکان با همکاری نهادهای دولتی و غیر دولتی،