کانون حامی کودک ولی عصر عج

معرفی (کودکان و نوجوانان)

کانون حامی کودک با هدف کمک به کودکان به ویژه کودکان محروم تشکیل شده است.

کانون چه کارهایی برای کودکان انجام می دهد؟

  • آشنا نمودن کودکان و نوجوانان با حقوق فردی و اجتماعی خود.
  • تحقیق درمورد مشکلات کودکان و نوجوانان.
  • آموزش خانواده ها برای رفتار مناسب با فرزندان خود.
  • آموزش مدیران و مربیان و آموزگاران مدارس برای رفتار مناسب با دانش آموزان.
  • کمک به کودکان بی سرپرست، کودکان معلول، محروم.
  • کمک به کودکان خیابانی و کودکان مهاجر.