کانون حامی کودک ولی عصر عج

فعالیت ها

هدف کانون شناسایی همه جانبه نیازهای کودکان و برنامه ریزی جهت آگاه سازی جامعه و جلب مشارکت آنها در بهبود شرایط زندگی مادی و معنوی کودکان است.

در این چند سال شکل گیری فعالیت های کانون مواردی از این فعالیت ها به شرح زیر می باشد:

۱) جلب همکاری تعداد قابل توجهی از داوطلبان از میان اقشار مختلف (افراد متخصص، دانشجویان، دانش آموزان، بانوان خانه دار و ….)

۲) همکاری با دیگر تشکل های مردمی به ویژه تشکل های مستقر در محله ها،

۳) کمک به انجام پژوهشهای مختلف در حوزۀ کودکان و نیازها و حقوق آنان و ….

۴) ایجاد زمینه نشر مواد مرتبط با وضعیت حقوق کودکان و کمک به فرهنگ سازی در این زمینه،

۵) شناسایی تعداد قابل توجهی از کودکان نیازمند و خانواده های آنها و ارائه خدمات مختلف مادی، معنوی، مشاوره ای، تحصیلی، حقوقی، ….

۶) موفقیت در جلوگیری مواردی از بدرفتاری با کودکان در مدارس، موسسات نگهداری و خانواده و ایجاد زمینه سلامت روانی و رشد مناسب آنان،

۷) ایجاد زمینه پذیرش کودکان محروم در مهدهای کودک و مدارس،

۸ ) ارائه کمکهای مشاوره ای و کمک آموزشی رایگان،

۹) ارائه کمکهای مالی در زمینه های مختلف به خانواده ها و از جمله تغذیه، مسکن و تحصیل کودکان و نوجوانان،

۱۰) آموزش نیروهای داوطلب در زمینه های فعالیت مددکاری، ارائه خدمات مشاوره و کمک تحصیلی، گزارش نویسی و پژوهش،

۱۰) مطالعه نیازهای کودکان خانواده های شاهد، جانباز و ایثارگر،

۱۱) کمک به درمان کودکان بیمار و محروم،

۱۲) کمک به کودکان زندانی و بازگشت مناسب آن ها به جامعه،

۱۳) زمینه سازی جهت حمایت از فرزندان زندانیان و بیماران روانی،

۱۴) پیگیری حقوق کودکان مهاجر،

۱۴) بررسی زمینه های دفاع ار حقوق کودکان معلول،