کانون حامی کودک ولی عصر عج

فعالیت ها (کودکان و نوجوانان)

  • شناسایی کودکان و نوجوانان محروم و کمک به آنها
  • شناسایی کودکان و نوجوانان مورد به رفتاری و کمک به آنها.
  • ارائۀ مشاورۀ رایگان به کودکان و نوجوانان دچار مشکل یادگیری.
  • انجام تحقیق درمورد مشکلات کودکان.
  • جمع آوری کتاب و لباس برای کودکان محروم.