کانون حامی کودک ولی عصر عج

اهداف

اهداف

۱- فعالیت در زمینه رفاه اجتماعی کودکان به ویژه کودکان محروم در حوزه های پیشگیری، اجتماعی و توانبخشی.

۲- کمک به توسعه رفاه اجتماعی و حمایت از حقوق کودکان به ویژه گروههای با نیازهای خاص همچون کودکان بی سرپرست، معلول، زندانی و …

۳- فرهنگ سازی و نشر فرهنگ علمی، بومی و اسلامی در ارتقاء جایگاه اجتماعی و حقوق کودکان و نوجوانان.

۴- ترویج و توسعه رویکرد و روش های علمی و پژوهشی در خدمات اجتماعی مربوط به کودکان و نوجوانان.

۵- انجام پژوهش و مطالعات نظری و کاربردی در حوزه امور کودکان و نوجوانان.

۶- همکاری با نهادها و تشکل های دولتی و غیر دولتی در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات اجتماعی به کودکان و نوجوانان.

۷- کمک به توسعه سیاست گزاری جامع و تدوین استانداردها و بهبود عملکرد نظام حمایت از کودکان و نوجوانان.

۸- بهبود روش های آموزشی و کمک به توسعه نیروی انسانی خدمت دهنده در حوزه کودکان و نوجوانان.

۹- تقویت ابزارهای حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در حمایت از کودکان و نوجوانان.

۱۰- کمک به توسعه رفاه اجتماعی کودکان و نوجوانان با تکیه بر رویکردهای مبتنی بر خانواده و جامعه.